1. Reklamację produktu z tytułu gwarancji możesz nam złożyć w dowolnej formie. Wyślij przesyłkę i dołącz do niej formularz reklamacyjny, który możesz pobrać poniżej.

POBIERZ - Formularz reklamacyjny

Załączenie formularza pozwoli na przyśpieszenie Twojego zgłoszenia. Adres do wysyłki:

ORLLO Dział Reklamacji
Ul. Panoramy 70
03-990 Warszawa

2. Nadaj przesyłkę za pomocą:

a. paczkomatu InPost wybierając usługę ,,Z paczkomatu do domu/firmy” wybierając ,,mały” rozmiar paczki. Szczegóły dostępne na tej stronie: https://inpost.pl/SzybkieNadania/.

b. Poczty Polskiej wybierając usługę ,,Paczka pocztowa” gabaryt A. Szczegóły dostępne na tej stronie: https://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_paczka_pocztowa.html

ZANIM ODEŚLESZ...
Przed wysłaniem produktu, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Działem Technicznym. Ustalimy możliwość rozwiązania problemu zdalnie, bez konieczności odsyłania urządzenia.
Tel: 22 243 17 17, mejl: orllo@orllo.pl

3. Na zakupy dokonane w naszym sklepie udzielany 24 miesięcznej gwarancji producenta. W tym okresie możesz również skorzystać z przysługującego Ci prawa rękojmi. W przypadku zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest również na okres 12 miesięcy (Ten warunek nie dotyczy zakupów prywatnych).

4. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.

5. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO.

6. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia urządzenia fizycznie do Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego ORLLO. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu, w przypadku wydłużenia terminu poinformujemy Cię o tym fakcie.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu, w wysokości 24,99 zł płatnych kurierowi przy odbiorze przesyłki.

8. Gwarancja nie obejmuje:

a. Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy.

b. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

c. Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp.

d. Wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

e. Normalnego zużycie materiałów i elementów eksploatacyjnych (np. naturalny spadek żywotności akumulatorów i baterii), jeśli nie jest ono nadmierne z powodu wady materiału, projektu lub wykonania.

9. W przypadku, gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.

10. W przypadku, gdy usterka lub nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane jest nieaktualnym oprogramowaniem Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej.

11. Każdy reklamowany sprzęt Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO sprawdza pod względem poprawności działania.

12. Klientowi przysługuje prawo do wymianu sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku, gdy Autoryzowany Serwis ORLLO uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.

13. Jeżeli produkt nie zostanie odebrany, wyślemy Ci wezwanie i wyznaczymy kolejny termin 14 dni na odbiór produktu. Po tym czasie będziemy mogli naliczyć Ci opłatę za każdy miesiąc przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w miejscu siedziby firmy (Białobrzegi).

14. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych urządzenia.

15. Instalacja nieoryginalnego oprogramowania jest równoznaczna z utratą gwarancji.

16. Może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

17. Nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

18. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

19. Nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na urządzeniu.

20. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Nabywcy przysługujących wobec Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

21. Stosunek prawny pomiędzy Nabywcą urządzenia i ORLLO regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone, chyba że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

[Podstawa prawna: art. art. 577 k.c. - art. 581 Kodeks cywilny.]

22. W przypadku wymiany pojedynczej części należącej do reklamowanego towaru czas gwarancji biegnie od nowa w odniesieniu do tej części

[Podstawa prawna: art. 577 § 4 – art. 581 Kodeks cywilny]

23. Na naprawy pogwarancyjne (naprawione/wymienione podzespoły) okres gwarancji wynosi 3 miesiące od momentu dostarczenia towaru do klienta.

Copyright © by ORLLO. Wszelkie prawa zastrzeżone.