logo menu
8:00 - 17:00 pon - pt
Zadzwoń: 22 243 17 17
Zapytaj na czacie Napisz e-mail orllo@orllo.pl

GWARANCJA

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup urządzenia marki ORLLO ELECTRONICS !

Warunki gwarancji:

 1. Gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy, licząc od daty sprzedaży. W przypadku zakupu urządzenia na firmę (faktura VAT) gwarancja udzielana jest również na okres 12 miesięcy.
 2. Gwarancja obowiązuje w kraju, w którym dokonano zakupu.
 3. Ujawnione wady będą usunięte bezpłatnie w okresie gwarancji przez Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO.
 4. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 14 dni od przyjęcia urządzenia fizycznie do Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego ORLLO. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.
 5. Gwarancja dla wyświetlaczy LCD, ekranów dotykowych, akumulatorów wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. W wyświetlaczach dopuszczalne jest występowanie do 3 błędnych pikseli (białe, czarne, zielone, czerwone, niebieskie).
 6. Gwarancja na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych lub powstałych w wyniki nieprawidłowego użytkowania.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz transportu, w wysokości 20 zł płatnych kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 8. Gwarancja nie obejmuje:  Jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy  Roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;  Uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp.  Wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.
 9. W przypadku, gdy usterka nie jest objęta gwarancją producenta, Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO może zaproponować wykonanie usługi odpłatnej
 10. Każdy reklamowany sprzęt Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO sprawdza pod względem poprawności działania.
 11. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same lub zbliżone parametry techniczne w przypadku, gdy Autoryzowany Serwis ORLLO uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 12. Jeżeli reklamowany sprzęt nie zostanie odebrany w terminie 3 miesięcy, Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Serwisu Gwarancyjnego ORLLO
 13. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis Gwarancyjny ORLLO dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych urządzenia.
 14. Instalacja nieoryginalnego oprogramowania jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 15. ORLLO może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.
 16. ORLLO nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z urządzenia będącego w naprawie.
 17. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.
 18. ORLLO nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na urządzeniu.
 19. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Nabywcy przysługujących wobec Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
 20. Stosunek prawny pomiędzy Nabywcą urządzenia i ORLLO regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Witryna Orllo.pl używa plików cookies (ciasteczek). Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak wtedy niektóre funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo. Więcej >>